Radio Netherlands Worldwide

SSO Login

meer inlog mogelijkheden:

Close
 • Facebook
 • Flickr
 • Twitter
 • Google
 • LinkedIn
Home
Donderdag 23 oktober rnw.nl
 

Let op: dit is een archiefpagina - Klik hier voor de huidige site van RNW

Jolanda met partner en dochter
afbeelding van Gart Adang - advocaat vreemdelingenrecht
Map
Utrecht, Nederland
Utrecht, Nederland

Met je buitenlandse partner naar Nederland: 20 tips

Gepubliceerd op : 11 februari 2010 - 4:42 pm | door Gart Adang ((c) Margreet Strijbosch/RNW)
Lees meer over:

Gart Adang

Gart Adang werkt als advocaat vreemdelingenrecht bij Advocatenkantoor Kleerekooper in Utrecht. Binnen het vreemdelingenrecht is hij gespecialiseerd in verblijfsrechten die voortvloeien uit het recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie. 

Russische partner

(c) ggk

Aanleiding voor dit artikel vormt het verhaal van Geert Groot Koerkamp en zijn Russische vrouw die bij een eventuele terugkeer naar Nederland diverse door de Nederlandse Vreemdelingenwet opgeworpen hindernissen moeten overwinnen. Een herkenbaar probleem voor Nederlanders met een partner van buiten de Europese Unie, met extra barrières voor diegenen die niet met hun gezin in de Europese Unie wonen. De buitenlandse partner moet eerst het Inburgeringsexamen Buitenland hebben gehaald, voordat deze het noodzakelijke visum, de Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) kan aanvragen. Vaak zal men bij terugkeer uit het buitenland nog niet direct aan het middelenvereiste kunnen voldoen. Met name het vooruitzicht op nog tenminste twaalf maanden werk is voor een werknemer moeilijk te realiseren als deze nog in het buitenland verblijft.

De zelfstandige ondernemer zal noodgedwongen minimaal anderhalf jaar gescheiden zijn van het gezin omdat de IND hem of haar pas vanaf dat moment zal beschouwen als gevestigd ondernemer, met voldoende zicht op een inkomen naar IND-norm in de toekomst.

Je kunt heel goed met je niet-westerse partner in Nederland gaan wonen, mits je je baseert op Europese wetgeving. Informatie over de EU- of Belgiëroute en andere tips van vreemdelingenrechtadvocaat Gart Adang.

Op het relaas van Geert Groot Koerkamp volgden vele reacties van Nederlanders in het buitenland. Daaronder was ook die van Jolanda: 

Ik heb al overwogen om een brief naar de koningin over dit hele verhaal te schrijven. Ik heb nu 6 jaar een relatie met een Zuid-Afrikaanse man. Wij wonen nu 3 jaar samen en hebben sinds begin december een dochtertje. Wij willen het vierde kwartaal van 2010 terug naar Nederland, maar ik maak me ontzettende zorgen hierover. Hij ziet het nog positief in, maar alle formaliteiten waaraan voldaan moet worden, de kosten van het hele proces, ik moet een baan met een jaarcontract hebben met minimale inkomenseis en - dat is nog het ergste - gedurende de aanvraag van de vergunning voor hem mag hij niet bij ons verblijven in Nederland. Al met al kan zo'n procedure tot 6 maanden in beslag nemen. Ik word al helemaal niet goed als ik eraan denk dat hij al die tijd zijn dochter niet kan zien en wellicht niet eens voor haar eerste verjaardag in Nederland zal zijn.

Tips van Gart Adang

 1. Zolang Jolanda met haar partner nog in het buitenland woont heeft deze voor iedere reis een visum kort verblijf nodig, tenzij voor de betreffende nationaliteit geen visumplicht geldt . Ook dit verblijf is tegenwoordig in Europees verband geregeld. Ik noem de Schengengrenscode  en de Visumcode. Deze laatste gaat gelden vanaf april 2010. In beide gevallen is de maximale verblijfsduur 90 dagen per half jaar.
  Als haar partner bij de visumaanvraag een ander Schengenland als hoofdreisdoel aangeeft, kan hij bij de ambassade van dat land een visum aanvragen. Het visum is dan gratis, terwijl de Nederlandse ambassade € 60 leges mag vragen. Andere landen laten de partners van hun eigen onderdanen doorgaans niet betalen.
  Voor niet-visumplichtigen begint de termijn van 90 dagen te lopen vanaf de voorlaatste inreis, zodat je de verblijfsperiode in feite steeds kunt verlengen door het maken van twee korte uitstapjes buiten het Schengengebied. De negentig dagen beginnen dan weer te lopen vanaf de dag dat de partner van het eerste uitstapje terugkeerde. Dit volgt uit de uitspraak van het Europese Hof in de zaak Bot tegen Frankrijk.
   
 2. Op grond van de Europese visumregels kan een visum ook voor meerdere jaren worden afgegeven. Nederland voert dit uit als zogenaamd Oranjeloperbeleid. Dit houdt in dat bonafide visumaanvragers recht hebben op een visum van vijf jaar dat geldig is voor meerdere reizen. Bonafide is bijvoorbeeld iemand die al eerder gebruik heeft gemaakt van een visum en volgens de regels is teruggekeerd.Omdat Jolanda in het buitenland is gevestigd zal ook voor haar partner doorgaans de terugkeer zijn gewaarborgd. Registreer je als Nederlander bij de ambassade en informeer bij de consul naar de mogelijkheden. De receptie op Koninginnedag is hiervoor wellicht een goede gelegenheid. Formeel aanvragen kan uiteraard altijd. Mocht de ambassade dit vijfjaarsvisum niet willen afgeven, dan staat daartegen bezwaar en beroep open, ook als het visum wel voor één reis is verstrekt. Dat moet dan wel binnen vier weken na afgifte. Het laatste woord is dan aan de bestuursrechter.
   
 3. Een visum dat voor minder dan negentig dagen is gevraagd of afgegeven kan in Nederland voor    € 40 worden verlengd zonder dat daarvoor een bijzondere reden hoeft te zijn. Dat kan ook met Schengenvisa die door een ander land zijn afgegeven. Verlenging tot zes maanden is slechts in zeer bijzondere en onvoorziene omstandigheden mogelijk. Wel kent Nederland een verblijfsvergunning van zes maanden voor familiebezoek. Die moet vooraf via een MVV worden aangevraagd en kost totaal € 1.018.
   
 4. Ook als je geen directe plannen hebt om terug te gaan naar Nederland is het altijd raadzaam om wijzigingen in je burgerlijke staat te laten registreren bij dienst Burgerzaken, afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag. Dit is een digitaal loket voor het inschrijven van buitenlandse akten. Het is raadzaam huwelijken hier te registeren, omdat daarmee vast staat dat het huwelijk rechtsgeldig is volgens Nederlands internationaal privaatrecht. De registratie duurt op dit moment ruim een halfjaar. Voor de registratie worden originele stukken vereist. Bent je eenmaal in Nederland, dan is registratie in Den Haag pas mogelijk na inschrijving in de Gemeentelijke Basisadministratie van je woongemeente via de zogenaamde M46-procedure die een maand of twee duurt.
  Ook buitenlandse overlijdensaktes van Nederlanders kunnen in Den haag worden ingeschreven.
  Alle inschrijvingen in Den Haag zijn kosteloos.
   
 5. Registreer bij de burgerlijke stand in Den Haag altijd de geboorteakte van je in het buitenland geboren Nederlandse kinderen. Daarmee voorkom je problemen voor de kinderen in hun latere leven. Het is een stuk eenvoudiger een uittreksel uit Den Haag te laten komen, dan uit Timboektoe. Die registratie kan op elk willekeurig moment plaatsvinden. Zie ook tip 4).
  Het eerste advies aan Jolanda is om haar dochtertje zo snel mogelijk te laten registreren.
 6. Bij definitieve terugkeer naar Nederland hebben de buitenlandse partner en eventuele niet-Nederlandse kinderen een speciaal nationaal visum nodig, de zogenaamde machtiging tot voorlopig verblijf (MVV). Slechts Unieburgers en onderdanen van Japan, Zuid Korea, de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zijn hiervan uitgezonderd. Iedereen die MVV-plichtig is moet ook het inburgeringsexamen buitenland afleggen. Dat moet vóór de MVV-aanvraag gebeuren en kan niet in Nederland.
   
 7. Problemen bij de MVV-procedure, mogelijk langdurige scheiding van een deel van het gezin en hoge legeskosten zijn te vermijden door bij terugkeer niet rechtsreeks naar Nederland te komen maar eerst een paar maanden in een andere lidstaat van de Europese Unie te gaan wonen. Keuze uit 26. Er hoeft door de partner dan ook geen examen te worden gedaan. Omdat men al langdurig buiten Nederland heeft gewoond kunnen die paar maanden extra er vaak nog wel bij.
   
 8. Kies je voor de rechtstreekse komst naar Nederland, kijk dan op de website van de IND. Via de Klantdienstwijzer kom je bij een keuzemenu. Na invulling kun je zien welke eisen voor jou en je partner gelden. De simpelste manier om een partner naar Nederland te halen is door het voldoen aan deze eisen. Omdat Jolanda al in het buitenland samenwoonde is zij gezinshereniger en is de norm in haar geval 100% van de geldende bijstandsnorm voor een gezin, dit op basis van een arbeidscontract voor de duur van minimaal 12 maanden op het moment van de MVV-aanvraag) Als Jolanda bijvoorbeeld de inkomenseis net niet haalt, is het makkelijker haar (aanstaande) werkgever vooraf om opslag en een langere contractsduur te vragen voordat zij de hieronder beschreven procedure gaat volgen (tip 9 en 10).
   
 9. Jolanda’s man moet een maand of twee, drie voor vertrek een MVV aanvragen. Dat hoeft niet voor haar dochtertje, zij is tenslotte al Nederlandse. Jolanda moet dan al zicht op een contract hebben dat lang genoeg geldig is. Expats die willen terugkeren met een buitenlandse partner zouden eigenlijk voordat ze aan hun uitzending beginnen hun baas om zo’n contract moeten vragen.
   
 10. Het is zaak goed te communiceren met de IND. Dit soort aanvragen loopt doorgaans via het kantoor in ’s-Hertogenbosch. De dienst kent jouw situatie niet en kan er ook moeilijk mee omgaan zolang je nog geen adres hebt in Nederland. Daardoor gebeurt het vaak dat de Nederlander eerst in zijn/haar eentje terugkomt uit het buitenland, de zaken moet regelen en dan pas buitenlandse partner en kinderen kan laten komen. Met name als je nog een goede baan moet vinden en bij zelfstandigen, die nog geen gevestigd ondernemer zijn (minimaal anderhalf jaar), kan de tijd van scheiding lang duren. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan is de MVV tegenwoordig vrij snel geregeld. Reken op een maand of twee.
   
 11. Kan of wil Jolanda de MVV-procedure niet volgen, dan kan zij als Nederlandse gebruik maken van haar recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie, een van de EER-landen of Zwitserland. Daar heeft zij als burger van de Europese Unie een verblijfsrecht en daarmee ook haar Zuid-Afrikaanse man. Soms zelfs haar schoonouders en de grootouders van haar man of diens overige familieleden. Dit wordt in de wandeling de EU-route of België-route genoemd. De Europese Commissie heeft een leidraad geschreven voor een optimaal gebruik van de hiervoor relevante Richtlijn 2004/38/EG. Daarnaast is vorig jaar een richtsnoer opgesteld voor de lidstaten die het vaak met die rechten niet zo nauw nemen.
   
 12. Bijkomend voordeel van het gebruikmaken van een andere EU-lidstaat om terug te keren is dat er geen zogenaamd 'verblijfsgat' ontstaat. Bij voldoende kennis van het Nederlands kan de partner dan veel sneller naturalisatie vragen zonder weer drie jaar te moeten wachten. Hiervoor is de eis namelijk niet alleen dat men tenminste drie jaar is gehuwd, maar ook dat er drie jaar voorafgaande aan het naturalisatieverzoek zonder onderbreking op dezelfde adressen met de Nederlandse echtgenoot is samengewoond. Een onderbreking in de samenwoning ontstaat vooral bij de MVV-procedure omdat men niet steeds samen kan reizen en de Nederlander noodgedwongen vooruit is gereisd.
   
 13. Om op grond van de gunstiger EU-regels (het gemeenschapsrecht) naar Nederland te kunnen terugkeren met behoud van die rechten moet Jolanda meer dan drie maanden in een andere lidstaat te hebben verbleven. Neem dit een beetje ruim en volsta niet met drie maanden plus één dag, het absolute minimum. Verstandig is het als in ieder geval Jolanda in de uitgekozen lidstaat haar “verklaring van inschrijving” heeft gekregen. Voor haar man is dat niet nodig als kan worden aangetoond dat deze wel bij haar in de betreffende EU lidstaat heeft verbleven. Spanje is een goede keuze als eerste verblijfsland sinds dat land zich na een veroordeling van het Europese Hof wel aan de regels houdt. België maakt het Nederlanders aanmerkelijk lastiger. Als er keuze is raad ik aan dat land, of in ieder geval Antwerpen, te mijden. Zie ook mijn handboek voor de EU-route.  
  Jolanda en haar man doen er goed aan in alle gevallen ook bewijzen van hun feitelijke aanwezigheid in het gekozen land te bewaren (denk aan pinbonnen bijvoorbeeld) en ook officiële correspondentie naar het adres aldaar te laten sturen.
   
 14. Als je ongehuwd met een partner terug wilt naar Nederland, is het raadzaam na te gaan welke eisen je inreisland stelt aan de duur van de relatie. De meeste lidstaten verlangen een huwelijk, voor België moet de relatie eerst twee jaar hebben geduurd, voor het Verenigd Koninkrijk drie. Omdat het met name om het verblijfsrecht van de Nederlander gaat, kun je ook als ongehuwden best een land uitkiezen dat EU-rechten alleen aan de gehuwde partner geeft, maar deze krijgt dan pas rechten na aankomst in Nederland. Het verblijfsrecht kan dan in de andere lidstaat de eerste drie maanden zijn gedekt door een visum voor kort verblijf.
   
 15. Bij gebruikmaking van het Europese recht op vrij verkeer heb je geen kosten voor het inreisvisum voor je partner, tenzij je inreist met een Nederlands Schengenvisum (dat kost in de meeste landen € 60) en ook niet voor de MVV (€ 830) en de latere verblijfsvergunning (€ 188). De partner hoeft ook geen inburgeringsexamens buitenland (kosten € 350) en binnenland (kosten verschillen per gemeente) te doen. Als Jolanda altijd zonder probleem een Nederlands visum kreeg, vraag dat dan ook nu gewoon aan en betaal de verschuldigde leges. Spreek niet over de definitieve vertrekplannen want daar heeft de ambassade niets mee te maken. Wel zal de ambassade visumafgifte volstrekt ten onrechte frustreren als deze op de hoogte raakt van de ware aard van de reis, namelijk doorreis naar een andere EU lidstaat. Voordat Jolanda vertrekt naar een andere lidstaat kunnen zij en haar man gerust gedurende de geldigheidsduur van zijn visum in Nederland verblijven.
  Bij het volgen van de EU-route is geen baan nodig, dan volstaan voldoende middelen van bestaan uit elke legale bron. Dus ook spaargeld of bijdragen van derde zoals ouders.
  Eenmaal in Nederland mag op bijstand worden teruggevallen, in ieder geval als in de andere EU lidstaat werd gewerkt of gestudeerd.
   
 16. De visumaanvraag kan ook worden gedaan bij een andere EU-ambassade. Dan moet het visum gratis zijn. Vertel daar alleen niet dat je van plan bent om in dat land te gaan wonen, want dan raakt de ambassade gealarmeerd vanwege vermeend vestigingsgevaar. Uiteraard is dat er niet, er is juist een recht op vestiging van Jolanda en haar gezin, maar ambassades kennen de Europese regels soms onvoldoende of willen deze bewust niet toepassen (ontmoedigingsbeleid). Je zit niet te wachten op een afwijzing of een lange beslistermijn omdat een lokale medewerker de zaak zo nodig moet voorleggen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Mocht men jou op de betreffende ambassade doorverwijzen naar de NL ambassade, antwoord dan dat je helemaal niet van plan bent naar Nederland te reizen en dat het om een gezamenlijke toeristische reis naar het betreffende land gaat.
   
 17. Eenmaal in Nederland, al dan niet via een kort verblijf elders in de EU, kunnen Jolanda en haar man zich inschrijven in een gemeente naar keuze. Er is geen huisvestingsvereiste zodat zij ook bij iemand mogen inwonen. Jolanda’s man krijgt een bewijs van bekendmaking dat later door de IND naar de gemeente wordt teruggestuurd. Die kan dan de inschrijving definitief maken. Wijs de gemeente op het belang van dezelfde datum van inschrijving. Zie tip 12 over het verblijfsgat.
  Met de IND wordt via telefoonnummer 0900-1234561 een afspraak gemaakt voor het aanvragen van een verblijfsvergunning (als met een MVV is ingereisd) of voor toetsing aan het gemeenschapsrecht (als er een tussentijds verblijf elders in de EU was). In dat laatste geval worden zoveel mogelijk bewijzen van verblijf aldaar meegenomen.
   
 18. Gemeentes kunnen de buitenlandse partners oproepen voor een inburgeringcursus en subsidiëren deze cursussen vaak ook. Als je partner Nederlander wil worden is het raadzaam om wel zo’n inburgeringscursus te volgen. Het verkregen inburgeringscertificaat stelt hem of haar vrij van de naturalisatietoets. Degenen die de EU-route hebben gevolgd zijn echter niet inburgeringsplichtig.
   
 19. Bij het volgen van hetgeen hierboven is geschreven worden verschillende aanvragen gedaan bij overheidsinstanties (ambassade voor een visum of MV, IND voor EU-toetsing of verblijfsvergunning, gemeente voor registratie akte of inschrijving in de GBA). Hoe onvolledig zo’n aanvraag ook zou zijn, de ambtenaar is verplicht deze in te nemen. Laat je daarom nooit wegsturen bij de betreffende instantie. Je hebt recht op een beslisisng of een brief met het verzoek om aanvullende informatie. Bij een negatieve beslissing gaat het vaak om een standaardweigering. Ga altijd in bezwaar. Dit kan ook zonder gebruikmaking van een advocaat maar dat acht ik vrijwel nooit verstandig.
   
 20. Iedereen die onvoldoende inkomen heeft  kan gebruikmaken van het recht op door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Dat geldt ook voor een vreemdeling en diegene die in het buitenland woont. Van belang is slechts dat het rechtsprobleem in Nederland speelt. In bovengenoemde gevallen zal het vaak gaan om een weigering van visum of MVV. De advocaat regelt in zo’n geval de rechtsbijstand (toevoeging genoemd) waarbij op basis van het (gezins)inkomen een eigen bijdrage wordt opgelegd. De laagste eigen bijdrage is € 100 (norm 2010). Dit geldt voor procedures als bezwaar en beroep. Advies of begeleiding door een advocaat worden niet vergoed. Meer informatie geeft de Raad voor Rechtsbijstand.
   

Nog wat losse tips voor expats met een buitenlandse partner:

 • Bij uitschrijving uit Nederland ontstaat een gat voor de latere AOW. Je kunt je vrijwillig verzekeren bij de Sociale verzekeringsbank (SVB)
   
 • Bij komst naar Nederland zal de buitenlandse partner maar gedeeltelijk verzekerd zijn voor de latere AOW. Er is een mogelijkheid tot inkoop voor een in verhouding laag bedrag. Dit kan tot tien jaar na vestiging in Nederland. Betaling van de premie in termijnen is mogelijk. Vraag in ieder geval een offerte aan bij de SVB.
   
 • Heb je inkomen in Nederland en een huwelijkspartner in het buitenland? Dan heeft deze partner mogelijk recht op een algemene heffingskorting van de Nederlandse belastingdienst. Je kiest er dan beiden voor binnenlands belastingplichtig te zijn.
   
 • Heb je inkomen in zowel Nederland als in het buitenland, dan staat de Nederlandse belastingdienst je waarschijnlijk slechts aftrek van aftrekposten toe naar rato van je Nederlands inkomen. Dit is in ieder geval onjuist als er ook inkomen wordt verworven elders in de EU zoals het Hof heeft vastgesteld in het arrest De Groot. Overleg in voorkomend geval met je belastingadviseur.
   
 • Forums voor Nederlanders met een buitenlandse partner met een schat aan ervaringen zijn Mixed Couples, Recht op Gezinshereniging  (speciaal voor de EU-route) en de Stichting Buitenlandse Partner. Let op als je hier post en plaats geen tot jouw persoon te herleiden details want de IND leest mee. 

Tekst: Margreet Strijbosch

 • Jolanda met man en dochter<br>&copy; (c) Jolanda/RNW - http://www.rnw.nl/nl/nederlands

Gerelateerde artikelen

Reacties en discussie

genoveva 13 december 2010 - 10:00 am / nederland

Ik heb de zaak Bot gelezen maar begrijp daaruit niet, dat indien je bijna 90 dagen achtereen in Nederland bent geweest door het maken van 2 korte tripjes (neem aan voordat deze 90 dagen vertreken zijn) de periode van 90 dagen weer gaat lopen en je dus in feite 6 maanden hier kunt zijn. Kan dat foefje ook herhaald worden? Hoe erkt het concreet en krijg e dan geen problemen als je een mvv wil aanvragen.

user avatar
Gart Adang - ad... 13 december 2010 - 4:15 pm

De eerste trip maak je voordat de 90 dagen zijn verstreken. De tweede trip begint uiteraard nog voordat ze zijn verstreken (anders zou je een paar dagen illegaal hier zijn). De nieuwe termijn van 90 dagen begint dan weer te tellen vanaf de dag dat je na de eerste trip weer in het Schengengebied bent teruggekeerd. Uit de Hofuitspraak volgt namelijk dat die terugkeerdatum moet worden beschouwd als de eerste inreis.
Dit foefje kun je inderdaad steeds herhalen. Bedenk wel dat je iedere aankomst in Nederland binnen drie werkdagen bij de politie moet melden.
Op een latere MVV-aanvragen heeft dit alles geen invloed. Voorafgaand illegaal verblijf heeft dat evenmin.

genoveva 13 december 2010 - 8:16 pm

mhr. adang
Bedankt voor de info

Anonymous 10 december 2010 - 5:38 pm / nederland

Beste deheer Gart adang

Ik wil mijn vriend laten halen , hij was hier in nl maar illegaal wij hebben besloten dat hij terug gaat en alles volgens de regels te doen. sep heb ik mijn mvv aanvraag opgestuurd kreeg daarvoor negatief , omdat ik geen vragenlijst en burgerlijke staat heb toegevoegd en mijn loonstrook. Ten eerste had ik geen loonstrook kunnen opsturen omdat ik pas 15 okt 2010 in dienst ging. ten tweede vragenlijst dat had ik helemaal niet dus kreeg het van ind met mijn negatief brief . ten derde wist ik niet dat ik bewijs moest tonen staat ook niet op de site van ind.dat negatief antwoord stond dat ik geen bijlage als loonstrook en burgerlijkstaat hebt getoond. Nu heb ik dat alsnog opgestuurd. Nu weet ik niet als het wel postitief antwoord krijgt. Verder had ik alle bewijstukken gestuurd alleen deze 3 niet omdat ik van die vragenlijst en burgerlijkstaat tonen niet wist en van mijn loonstrook kon pas later ingeleverd worden zei een medewerker van ind. Met eerbied

user avatar
Gart Adang - ad... 11 december 2010 - 5:38 pm

Waar je tegenaan loopt het het nieuwe beleid van de IND om adviesaanvragen die incompleet zijn af te wijzen zonder iemand de gelegenheid te geven het ontbrekende aan te vullen.
Mijn advies is je vriend nu snel op de ambassade de echte MVV-aanvraag te laten indienen. Hij heeft daarvoor slechts zijn gelegaliseerde ongehuwdverklaring nodig.
Jij krijgt dan binnen een week van de IND het verzoek om jouw stukken in te leveren, met wel de mogelijkheid om nog ontbrekende stukken na te sturen.
Van hem heb je een copie nodig van zijn volledige paspoort (ook de blanco pagina's) en van zijn ongehuwdverklaring, plus het bewijs van slagen voor het inburgeringsexamen afgelegd op de ambassade.
Als je arbeidsovereenkomst nu nog twaalf maanden geldig is heb je geen probleem. Anders wel.

yeliz 9 december 2010 - 8:18 pm / Nederland/Turkije

Geachte heer gart,

Ik heb een Nederlandse nationaliteit. Ik ben getrouwd met Bulent die een Turkse achtergrond heeft. Wij zijn in 2005 getrouwd. Nu hebben we een zoon van 2,5 jaar. Ik ben op zoek naar werk maar kan geen baan vinden. Ze geven tegenwoordig alleen maar 0 uren contracten. Kan ik daarmee mijn echtgenoot naar Nederland krijgen?? Zo nee wat kan ik anders doen. Kunt u uitleggen wat u bedoeld met bijstand aanvragen hoe kan ik hem hiermee naar nederland brengen? Heeft u misschien een telefoonnummer zodat ik u kan bellen voor advies? Kunt u mij alstublieft helpen mijn zoon mist zijn vader heel erg. Oja voordat ik het vergeet mijn echtgenoot heeft een inburgeringsexamen gedaan in oktober 2010 en is geslaagd daarvoor . alvast bedant, yeliz

user avatar
Gart Adang - ad... 9 december 2010 - 10:01 pm

Het beste kunt u proberen hem voor een korte vakantie naar Nederland te laten komen. Als hij hier is komt u samen met hem naar kantoor om alle mogelijkheden door te spreken.
In het algemeen kan ik zeggen dat een MVV-aanvraag voor Nederland geen zin heeft als u niet aan het middelenvereiste voldoet. samen voor tenminste een maand of vier eerst in bijvoorbeeld Spanje gaan wonen is dan een veel betere en snellere optie. Die overigens ook gefinancierd moet worden, maar dat mag dan uit spaargeld, zijn inkomen of steun van derden.
U vindt mijn visitekaartje op www.prawo.nl en meer informatie op http://link.marktplaats.nl/93265392

nickname 3 december 2010 - 6:09 am / suriname

Beste heer adang,
Ik woon in Suriname en heb een universitaire achtergrond.
Voorts werk ik bij de overheid in Suriname maar wil graag naar Nederland immigreren dus om te wonen en te werken.
is het dat dit slechts kan middels een partner of heb ik ook een mogelijkheid om te beroepen op mijn exnederlanderschap aangezien ik voor de onafhankelijkheid van Suriname in 1974 geboren ben.

Vraag kan ik ook via Suriname procederen voor verblijf of is er slechts een mogelijkheid dat een partner procedeerd
vriendelijke groetjes
Nicky

user avatar
Gart Adang - ad... 3 december 2010 - 1:26 pm

In Suriname kunt u niets regelen.
U kunt alleen maar Nederlander worden als u rechtmatig in Nederland verblijft voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel. U kunt dan na één jaar opteren voor het Nederlanderschap. Op dat optieverzoek wordt vervolgens binnen drie maanden beslist.
.
Als u geen partner heeft met voldoende inkomen )€ 1416 bruto en nog voor één jaar beschikbaar) waarmee u een gezin gaat vormen dan kunt u wellicht een werkgever zoeken die u als kennismigrant wil aannemen. vereist is dan een salaris van ongeveer € 46.000 bruto per jaar.

Pat 1 december 2010 - 2:14 pm

Een goede tip voor vakantiegangers is de website http://www.reisverzekeringblog.nl. Deze geeft veel onafhankelijke en betrouwbare informatie over welke reisverzekering het beste is voor elke situatie. Veel vakantiegangers zijn niet op de hoogte van de dekkingen en waar ze voor verzekerd zijn. Op deze website staat alles duidelijk uitgelegd, wat je veel leed en schade kan besparen.

brasilboy 30 november 2010 - 7:01 pm / NEDERLAND

BESTE HEER Gart Adang
WIL U NOG BEDANKEN VOOR DE TIPS ETC
MAAR WIJ HEBBEN BESLOTEN OM TOCH MAAR IN BRASIL TEGAAN WONEN
ER KOMT ZOVEEL BIJ KIJKEN OM JE BUITENLANDSE PARTNER NAAR NEDERLAND TELATEN KOMEN
EEN INBURGERINGS EXAMEN EN WAT ER ALLEMAAL NIET BIJ KOMT KOST EEN HOOP GELD
HEB EIGELIJK NOOIT GOED BEGREPEN WAAROM DAT ALLEMAAL NODIG IS
IK ZIE HET ZELF ALS EEN HANDELTJE ER MOET GELD IN HEY LAATJE KOMEN EIGELIJK VINDT IK HETY SCHANDE DAT ER ZO IETS IETS TERWIJL ER LANDEN ZIJN DIE DAAR VOOR UITGESLOTEN ZIJN
WENS OOK ALLE NEDERLANDERS DIE MET DIT PROBLEEM VEEL SUCSES EN ALS JE DE MOGELIJKHEID HEBT GA IN HET LAND WONEN VAN JE PARTNER WANT NEDERLAND IS OOK NIET ALLES O.A MET ZIJN ZORGPLAN IS TOCH NIET TEGELOVEN IN BRASIL BETAAL IK NIETS ACHTERAF HAD IK EIGELIJK NIET NAR NEDERLAND MOETEN LATEN KOMEN HOOP GELD WE ZIEN HET MAAR ALS EEN VAKANTIE DE FAMILIE WEER KUNNEN ZIEN
MAAR VOOR MIJ GEEN NEDERLAND MEER !!!!!!!
DAG MENEER Gart Adang

SUCSES MET WAT U DOET VOOR VELEN LAND GENOTEN

user avatar
Gart Adang - ad... 2 december 2010 - 11:04 pm

Dank voor uw lovende woorden.
Mocht het ooit nodig zijn neem dan gerust contact op.
Wellicht kan ik u het boek "De Braziliaanse bruid" aanbevelen als reisliteratuur. Zie: http://www.sipcopoortinga.nl/

Anonymous 24 november 2010 - 4:15 am / australie

Hee!!! wat een interessant stuk!
ik ben nederlandse en woon in australie, ben permanent resident hier; woon sinds 2 jaar samen met een australische partner en ga volgend jaar trouwen. in de toekomst willen wel wellicht een tijd (maanden - jaar) in nederland wonen en (voor mij dan in ieder geval) werken. begrijp ik het goed dat mijn partner of dan echtgenoot 'automatisch' een MVV kan krijgen en niet door het hele vergunning/inburgeringscursus gedoe heen hoeft?

user avatar
Gart Adang - ad... 24 november 2010 - 12:12 pm

Als jullie rechtstreeks naar NL willen komen gelden gewoon alle vereisten voor de nationale verblijfsvergunning. Omdat Australiërs niet MVV-plichtig zijn hoeft hij ook niet in het buitenland een inburgeringsexamen te doen. Wel is hij in NL zelf inburgeringsplichtig.
Jullie kunnen t.z.t. gewoon naar NL komen en hij kan hier de verblijfsvergunning aanvragen als jij in de eerste drie maanden aan het middelenvereiste gaat voldoen door het vinden van een baan met jaarcontract (ben je 65 of ouder dan ben je vrijgesteld van het middelenvereiste, PVV en regering Rutte dienende).
Lukt dat niet, dan wip je gewoon samen voor vier maanden over de grens om gebruik te maken van je recht op vrij verkeer als Unieburger. Dan vervalt ook de inburgeringsplicht en zijn de leges lager (€ 41 i.p.v. € 830, tarief van 2010). Dit houdt geen regering tegen.

Anonymous 23 november 2010 - 4:09 pm

hallo
ik had een vraag ik heb een vriend en wij willen gaan trouwen maar het heeft geen nederlands papieren.
hoe kunnen wij dan toch trouwen.
en als hij eerst terug moet naar land van herkomst aan welke eisen moet ik voldoen om hem terug tehalen

user avatar
Gart Adang - ad... 24 november 2010 - 12:04 pm

Het beste is om samen met je vriend op gesprek te komen op mijn kantoor in Utrecht. dan kunnen alle mogelijkheden en onmogelijkheden in een uur goed op een rij worden gezet zodat jullie weten waar je aan toe bent.
Aangezien hij hier nu illegaal verblijft lijkt het niet handig om alles op een openbaar forum te gaan bespreken. bel 030-2307100 voor een afspraak zou ik zeggen.

Anonymous 17 november 2010 - 7:25 am / Amerika

Beste heer Adang
Wat zijn de voordelen van het laten registreren van mijn dochter bij de burgelijke stand in Den Haag en is dit nog mogelijk om te doen aangezien ze al 12 jaar is?
Ze is in het bezit van een Nederlands paspoort.
Hartelijk dank

user avatar
Gart Adang - ad... 18 november 2010 - 6:36 pm

Het kan altijd.
.
Voordeel is dat ze in Den Haag een uittreksel kan opvragen als het ooit nodig is, bijv. omdat ze in Nederland zou willen trouwen. Anders moet zij dan een hele legalisatiecyclus doorlopen die vanuit Nederland veel tijd en geld kost terwijl u nu waarschijnlijk nog in dat land woont en het relatief eenvoudig kunt regelen.
Ik heb regelmatig cliënten die hun ouders dankbaar zijn dat die inschrijving in Den Haag van de geboorteakte te hebben geregeld, maar ook cliënten die het (vriendelijk gezegd) jammer vinden dat hun ouders niet van die mogelijkheid op de hoogte waren.
Na die artikel kan dat laatste (het niet weten) geen argument meer zijn.

Anonymous 15 november 2010 - 6:17 am / Laos

Dubbele nationaliteiten geven problemen is mijn stelling.
Onze 2 kinderen hebben alleen de nederlandse nationaliteit gekregen.
Moeder/echtgenote Laotiaans.
kinderen geboren in Thailand.
Mijn stelling is dat wanneer een land, zoals Laos dubbele nationaliteit verbiedt, en kinderen van 1 nederlandse ouder, reeds de laotiaanse nationaliteit,cq paspoort hebben verkregen, de nederlandse autoriteiten GEEN nederlands paspoort moeten afgeven in een dergelijke situatie.
In contrast met de europese rechten van het kind bepaling brengt men kinderen en ouders in een onmogelijke toekomkstige situatie, nl 1 van illigaal verkregen nationaliteit.

onze stelling is
1 nationaliteit.
1 gedachtegoed
1.gezin

gaarne uw reactie

Laos

user avatar
Gart Adang - ad... 18 november 2010 - 6:43 pm

Als u nooit naar Nederland of de EU wilt is het niet hebben van de Nederlandse nationaliteit geen probleem. Maar moet iemand die keuze nu al voor uw kinderen maken? Ik vind van niet.
.
Een nationaliteit verkrijg je nooit illegaal, maar meestal van rechtswege. Ieder land bepaald zelf wie haar onderdanen zijn. Los van roots en identiteit zijn twee paspoorten meestal heel praktisch bij het reizen.
Gedachtegoed hangt vooral af van opvoeding en niet van het paspoort dat je toevallig bij je draagt.
.
Uw stelling zou ik delen als je vrij over de wereld zou kunnen reizen (al dan niet als gezin) onafhankelijk van de nationaliteit die je bezit. Dat lijkt me een utopie.

tazje 13 november 2010 - 12:52 pm

Beste mijnheer Adang.
Bedankt voor uw antwoord.
Ik ga maandag met de sociale dienst praten en nog 1 keer een advies aanvragen en als het dan weer afgewezen word inderdaad toch serieus aan de Belgie route denken.Zomervakantie 2011 zouden wij dan misschien toch bij elkaar kunnen zijn.Ik heb nog 1 vraagje......moet mijn man perse eerst naar een visavrij land???of kan hij rechtstreeks vanaf Tunesie vliegen volgens het brax arrest met bewijzen dat ik dan in belgie woon en wij getrouwd zijn.
Alvast weer bedankt.

user avatar
Gart Adang - ad... 14 november 2010 - 5:39 pm

Als jij inmiddels gehuwd bent en in België woong en hij zou via Schiphol kunnen vliegen, dan komt hij daar op grond van Brax ook zonder visum wel binnen. Als jij hem aldaar opwacht met jullie huwelijksakte.

tazje 19 november 2010 - 11:03 pm

ik ben sinds 2009 getrouwd en het huwelijk staat hier ook ingeschreven.ook in Den Haag.
inmiddels heb ik de papieren van de gsd binnen waarin ze zeggen dat ik sinds 1996 een uitkering heb en sindsdien ook vrijgesteld ben van werkplicht wegens medische redenen.daarbij heb ik nog vrijstelling gekregen tot 2012 omdat ze niet meer langer mogen geven dan steeds 2 jaar maar ze hebben er wel bij geschreven dat de verwachting is dat ik in 2012 weer 2 jaar vrijstelling zal krijgen.Ook heb ik bij psychiater een bewijs opgevraagd van mijn diagnose maar hun mogen niet zeggen dat ik niet kan werken dus ik hoop dat de ind hier mee akkoord gaat.en zo niet dan ga ik idd een huis huren in belgie en laat mijn man via een viumvrij land naar belgie komen.ik zal hem idd daar opwachten met ons huwelijksakte en trouwboekje en formulier met de braxregels.maar het liefst wil ik natuurlijk dat de ind ja zegt en dat alles via de normale weg kan gaan.

user avatar
Gart Adang - ad... 20 november 2010 - 1:44 am

U kunt weer een advies aanvragen, maar wellicht is het een idee een advocaat vreemdelingenrecht te zoeken die alles nog eens goed doorkijkt voordat u het advies vraagt.
Als u de mogelijkheid wilt hebben om bezwaar te maken dan kan dat alleen als uw man de echte aanvraag indient.
In beide gevallen moet hij minder dan een jaar geleden zijn geslaagd voor zijn inburgeringsexamen buitenland.

tazje 20 november 2010 - 9:00 pm

wilt u die advocaat zijn dan???

tazje 20 november 2010 - 8:58 pm

kunt u en wilt u mij verder helpen in dit??via skype zag ik dat het mogelijk is en met een eigen bijdrage ??

user avatar
Gart Adang - ad... 20 november 2010 - 11:20 pm

Belt u gerust mijn kantoor in Utrecht voor het maken van een afspraak (tel. 030-2307100).
In het geval van een procedure werk ik op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Voor adviezen of het begeleiden van een aanvraag betaalt de Staat echter niet.

tazje 20 november 2010 - 7:48 pm

hij heeft ook zn diploma inburgering en hebben we dus alles.behalve dat inkomen.
ik dacht erover om eens bij sociale raadsman langs te gaan maar een advocaat is misschien wel beter in dit geval.
bedankt

tazje 11 november 2010 - 12:19 am / nederland-tunesie

Geachte mijnheer Adang.
Ik ben een bijstands moeder en was 12 jaar alleen.Al die tijd had ik een bijstandsuitkering en hoefde ik niet te solliciteren omdat sociale dienst op de hoogte was van mijn psychische klachten.
in 2007 en 2008 werd ik gekeurd en kreeg ik vrijstelling om te werken.Daarna kwam ik bij de ok bank(stichting onbenutte kwaliteiten)terecht omdat ik dat zelf wilde.sindsdien heb ik vrijstelling om te werken ivm psychysche klachten tot 2012 op papier maar eigenlijk is het wel duidelijk (ook volgens de ok bank)dat ik nooit echt aan het werk zou kunnen.maar bij de sociale dienst keuren ze je niet af van 80%-100% zoals de ind eist.
Ik heb dus een advies bij de ind aangevraagd voor mijn man waar ik bijna anderhalf jaar mee getrouwd ben.die is afgewezen omdat ik niet van 80 tot 100% ben afgekeurd.nu ga ik praten met de sociale dienst of zij hiermee kunnen helpen met een of andere brief en dan opnieuw advies aanvragen.
maar ik ben wanhopig....ik mis mijn man en vliegtickets zijn duur.we denken aan de belgie route maar ook daar moet ik werken wat gewoon niet gaat .eerst dacht ik dat mijn man gelijk werk kon zoeken maar schijnbaar moet hij eerst op de 5 maanden kaart wachten.ook heb ik een schoolgaand kind die absoluut niet naar belgie wil.alles wat ik ook maar bedenk is niet mogelijk .en naar tunesie gaan is ook geen optie ivm met mijn kids en kleinkids.
alleen als de ind akkoord gaat maar ik ben bang dat dat het niet gaat worden.
Is er dan echt geen andere manier voor ons??
zodra hij mag werken zal hij dat ook zeker doen en dan eindelijk einde uitkering.maarja nou moet de ind dat ook nog geloven.
ik sta hierin alleen....heb geen steun van wie dan ook.door mijn psychische klachten heb ik geen mensen in mijn leven en kan niemand om raad vragen. ik lees me suf op het internet over dit maar begin nu behoorlijk wanhopig en moe te worden.
kunt u mij misschien 1 lichtpuntje geven???
want hoe wanhopig ik ook ben ik geef mijn man nooit op!!!ook ik heb eindelijk recht op geluk toch???

user avatar
Gart Adang - ad... 12 november 2010 - 6:18 pm

Verblijf bij u in Nederland zal echt alleen lukken als u aan het middelenvereiste voldoet qua hoogte (€ 1416 bruto) en duurzaamheid (tenminste één jaar beschikbaar) of als u bent vrijgesteld vanwege langdurige blijvende arbeidsongeschiktheid. Dat is bij u niet te verwachten.
Voor een verblijf in België of een andere EU lidstaat zult u uw Nederlandse bijstandsuitkering moeten stopzetten en een andere legale bron van inkomsten moeten vinden. Daar mag dat het door uw man te verwerven inkomen zijn en hij mag er snel aan de slag. Wellicht eens met de kinderen praten en zo'n emigratie (von minimaal vier maanden) plannen rond de grote vakantie zodat de school van de kinderen niet al te veel in het gedrang komt.

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
 • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Meer informatie over formaatmogelijkheden

Aanbevolen video's

Tegenstanders wietpas aan winnende hand
De wietpas die het kabinet op 1 mei invoerde in de zuidelijke provincies...
Gevangen in het verkeerde lichaam
Geboren worden in het lichaam van een meisje terwijl je eigenlijk een...
Vietnam trekt steeds meer buitenlandse investeerders
De meeste landen in Azië die in naam communistisch zijn, vertonen...